Skip to main content

Đội Cấn về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật năm 2024

Thực hiện Kế hoạch của UND xã Đội Cấn về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật năm 2024. Tổ tuyên truyền viên Pháp luật xã Đội Cấn xuống với thôn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn theo hướng dẫn của cấp trên và UBND xã; tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật thuộc các chuyên môn phụ trách, Trọng Tâm xây dựng các tiêu chí NTM Nâng cao. ddd

About