Skip to main content

Diễn đàn trẻ em cụm xã Tri Phương- Quốc Khánh- Đội Cấn -Tân Minh năm 2022

Ngày 23/11/2022 cụm xã Tri Phương- Quốc Khánh- Đội Cấn -Tân Minh tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2022 Tại UBND xã Quốc Khánh.

ảnh

Nhắm nâng cao trách nhiệm và hành động của cấp ủy chính quyền, đoàn thể, cộng đồng, gia đình và bản thân trẻ em về thực hiện quyền trẻ em

Tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ các ý kiến tham gia các hoạt động xã hội, bồi dưỡng, trang bị cho các em kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức của bản thân trong tham gia các hoạt động.

Tg: Ban biên tập xã.

About