Skip to main content

Lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới

Tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới

s

1. Lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Từ Hội Phản đế đồng minh hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam đoàn kết tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân đế quốc giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ trải qua 93 năm ra đời và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố mở rộng với những hình thức tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc; một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

2. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới

Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các Chỉ thị Nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội về các chương trình mục tiêu quốc gia chuyển đổi số ...; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đề án số 05 ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1930 - 2020; Kế hoạch số 201 ngày 30/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Thực hiện Đề án số 05 ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 22 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị Thông tri và văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Tăng cường củng cố liên minh chính trị xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ giám sát và phản biện xã hội đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giữ vững hòa bình bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Thực hiện và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố nâng cao niềm tin của Nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường đoàn kết quốc tế tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Chúng ta có thể tin chắc rằng: với sự cố gắng của mỗi người và sự ủng hộ của toàn dân, MTTQ sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”.

 

Ban biên tập xã Đội Cấn

 

About