Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2024
Số hiệu văn bản
58/KH-UBND
Ngày ban hành
28-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About